Usaldusisik

Väga suurt rolli ametiühingu tegevuses mängib usaldusisik – inimene, kes ettevõtte ametiühingut juhib. Usaldusisiku valivad ametiühinguliikmed. See ei ole kerge ülesanne, sest töötajatel tuleb enda seast leida inimene, kes julgeb ja tahab seda tööd teha ning kes on valmis ja suuteline kandma vastutuse koormat. Vastukaaluks kaitseb seadus seda isikut tööandja meelepaha eest väga tõhusalt.
Kes on usaldusisik? 

•• Usaldusisik esindab töötajaid suhtes tööandjaga.

•• Kõiki töötajaid esindava usaldusisiku valib töötajate üldkoosolek, kes annab talle volitused esindada töötajaid suhetes tööandjatega.

•• Usaldusisiku volitused kehtivad vastavalt põhikirjale, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

•• Uus usaldusisikuseadus kehtib kõigi töötajate üldkogul valitud usaldusisiku suhtes, ametiühingu poolt valitud usaldusisikule kehtib ametühinguseadus.

 

Usaldusisiku staatust ja tööd reguleerivad õigusaktid:

 

IMTAL põhikiri         

Usaldusisik täidab oma ülesandeid kokkuleppel tööandjaga kas tööajal või väljaspool tööaega. Usaldusisiku ülesannete täitmise aeg sõltub ametiühingu liikmete arvust konkreetses osakonnas:

 • Tööandja juures töötava 5 kuni  100  ametiühingu liikme esindamise korral vähemalt  4 tundi  nädalas.
 • Tööandja juures töötava 101 kuni  300  ametiühingu liikme esindamise korral vähemalt  8 tundi  nädalas
 • Tööandja juures töötava 301 kuni  500  ametiühingu liikme esindamise korral vähemalt  16 tundi  nädalas
 • Tööandja juures töötava üle  500  ametiühingu liikme esindamise korral vähemalt  40 tundi  nädalas

 

USALDUSISIKU ÕIGUSED

 • Takistamatult tutvuda töötajate töökorralduse ja tingimustega, esitada arvamusi, ettepanekuid töötajate esindamise küsimuses;
 • Pidada läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks;

Taotleda informeerimist-konsulteerimist ja kaasata selle eksperte.

 

USALDUSISIKU KOHUSTUSED

 • Teatama kirjalikult tööandjale ametiühingu asutamisest hiljemalt kuu aja jooksul, arvates ametiühingu osakonna moodustamise koosoleku toimumisest;
 • Teatama kirjalikult tööandjale ametiühingu usaldusisiku ning ametiühingu juhatuseliikmete ees- ja perekonnanimed, töökohad ja volituse kestvuse;
 • Kindlustama töörahu seaduse ja kollektiivlepinguga määratud ajal;
 • Kindlustama kollektiivlepingute täitmise ametiühingul lasuvate kohustuste osas;
 • Vahendama vajaduse korral informeerimisel ja konsulteerimisel erinevaid osapooli;
 • Tegema koostööd töötajate usaldusisiku , töökeskonna voliniku ja töökeskkonna nõukoguga.

 

USALDUSISIKU TAGATISED

Usaldusisiku töölepingud ei saa üles öelda selle tõttu, et ta esindab teisi töötajaid.

Kui tööandja ütleb üles töölepingu  usaldusisikuga tema volituse ajal või aasta jooksul arvates volituse lõppemist, loetakse, et tööleping on üles öeldud töötajate esindamise tõttu, kui tööandja ei tõenda, et ta ütles töölepingu üles TLS-s lubatud alusel.

Enne töölepingu ülesütlemist usaldusisikuga peab tööandja küsima ametiühingult arvamuse  töölepingu ülesütlemise kohta.

Ametiühing peab andma arvamuse kümne tööpäeva jooksul selle küsimusest . Tööandja peab arvamust mõistlikul määral arvestama ning põhjendama arvamuse arvestamata jätmist.

Kui tööandja  ütleb usaldusisikuga töölepingu üles ja töövaidlusorgan tuvastab selle tühisuse, ei rahulda  töövaidlusorgan tööandja taotlust lõpetada tööleping ajast, millal see oleks lõppenud ülesütlemise kehtivuse korral , välja arvatud juhul kui mõlema  poole huve kaaludes ei ole see mõistlikult võimalik.  Ehk kui usaldusisik soovib tööd jätkata, kaalub töövaidlusorgan mõlema poole huve ja võib töösuhet mitte lõpetada.

Kui töövaidlusorgan tuvastab töölepingu ülesütlemise tühisuse, kuid lõpetab töölepingu usaldusisiku või tööandja taotluse ajast, millal see oleks lõppenud ülesütlemise kehtivuse korral, maksab tööandja usaldusisikule hüvitist kuue kuu keskmise töötasu ulatuses.

Töövaidlusorgan võib sõltuvalt asjaoludest hüvitise suurust  muuta ( nii üles-kui allapoole).