Moodustamine

Kuidas ametiühingut ettevõttes moodustada?

Ametiühingu asutamiseks on vaja töötajaid, kes üheskoos tahavad oma huvide eest seista. Seadus ütleb, et ametiühingu asutamiseks piisab viiest töötajast. Kuid töötajate ühingu tugevus sõltub tema liikmete arvust: mida rohkem liikmeid, seda jõulisem ja esinduslikum ametiühing on.Ainus asi, milles keegi kõrvalt abistada ei saa, on töötajate soov ja valmisolek enda eest seista. Kui need tingimused on täidetud, saab üle kõigist takistustest ning leiab lahendused kerkivatele probleemidele.

Kui me ise enda eest välja ei astu, ei tee seda keegi.Ühtne tegutsemine ühise eesmärgi nimel on edu võti. Mida tugevamad oleme, seda kaugemale meie hääl kajab.

Ametiühingu loomisel ootab sind ees:

Asutamiskoosoleku ettevalmistamine:

 1. leia vähemalt viis inimest;
 2. leia ruum ja aeg;
 3. valmista ette dokumendid (näidised saab haruliidust või piirkondlikust osakonnast);

 

Asutamiskoosoleku korraldamine:

 1. alguses valitakse koosoleku juhataja ja protokollija;
 2. võetakse vastu otsus moodustada ametiühing (lihthäälteenamusega);
 3. valitakse usaldusisik (lihthäälteenamusega);
 4. osalejad/asutajad annavad oma allkirjad koosolekust osavõtnute nimekirjale.

 

Asutamiskoosoleku protokollimine:

 1. protokollitakse kõik, mil on asja juures tähtsust (sõnavõtud, hääletustulemused jms).
 2. AÜ asutamine on reguleeritud mitme seadusega:

 

Ametiühingute seadus, mittetulundusühingute seadus ja töötajate usaldusisiku seadus. AÜ õigused on kaitstud mitme rahvusvahelise õigusaktiga, neist olulisem on ILO ehk Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni Ühinemisvabaduse Konventsioon. Igapäevatöös aitavad kollektiivlepinguseadus, töölepingu seadus, palgaseadus jt. Seaduse kohaselt peab AÜ juhatus/usaldusisik tööandjalt (võimaluse korral) saama tööruumi, usaldusisik peab saama tööst vaba aega AÜ kohustuste täitmiseks; ametiühing tervikuna peab saama tööandjalt kord kuus ruumi ürituste läbiviimiseks.

Sul tuleb teavitada ka oma tööandjat:

 1. tööandjale teatamine on ametiühingu esindaja kohustus ja selleks on aega üks kuu asutamiskoosoleku päevast arvates. Teatamine peab olema kirjalik ning tuleb veenduda, et tööandja on teatise kätte saanud. Kui tööandja keeldub teadet vastu võtmast, saatke see tähitud postiga.
 2. Teatise sisu:

–  ametiühingu asutamine (aeg, registrikood, kui on registreeritud);

–  Juhatuse liikmete ja/või usaldusisiku ees- ja perekonnanimi, töökoht, volituste kestus, kui paljusid ettevõtte töötajaid ta esindab.